Thứ 601192018

Last update04:03:06 AM

Back Bạn đang ở: Home Tài liệu số Lý luận chính trị Lý luận chính trị

Lý luận chính trị

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Đề cương bài giảng: Triết học ( Dùng trong đào tạo trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học) Đề cương bài giảng: Triết học ( Dùng trong đào tạo trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học)

Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 89

Đề cương bài giảng: Triết học ( Dùng trong đào tạo trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học)

Tác giả: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 55tr.

Đề cương bài giảng: Triết học ( Dành cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên công nghệ) Đề cương bài giảng: Triết học ( Dành cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên công nghệ)

Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 59

Đề cương bài giảng: Triết học ( Dành cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên công nghệ)

Tác giả: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2015

Số trang: 89tr.

Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ liên thông CĐN lên ĐH ) Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ liên thông CĐN lên ĐH )

hot!
Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 100

Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ liên thông CĐN lên ĐH )

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 64tr.

Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ CĐ&ĐH ) Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ CĐ&ĐH )

Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 81

Tập bài giảng môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ( trình độ CĐ&ĐH )

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 90tr.

Tập bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II Tập bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II

Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: Unknown
Downloads: 85

Tập bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II

Tác giả: ĐHSPKT Hưng Yên

Loại tài liệu: Giáo trình

Nguồn tài liệu: Khoa LLCT

Ghi chú: TL Nội bộ

Năm XB: 2016

Số trang: 73tr.